понеделник , 20 май 2024
Последни новини

Членство

За пълноправни членове на Българската асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК) се считат най-напред нейните Учредители.

За да бъде одобрена молбата за членство на лице, то трябва да отговаря на следните изисквания:

–    Дейността, която изпълнява, да е свързана с предоставянето на услуги в областта на личните .

–    Да бъде доказан професионалист в своята сфера на дейност.

–   В работата си да има допирни точки с дейностите по застраховане, инвестиране, пенсионно планиране, имотно планиране, банкови услуги и други сходни дейности.

Съгласно Устава на сдружението, членовете имат следните права:

– Да участват в управлението на Сдружението.

– Да бъдат информирани за неговата дейност;

– Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.

– Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Всички членове на БАЛФК дължат годишен членски внос в размер на 50 лева, платим до 31 март на годината, за която се отнася. Той се дължи и за годината, в която лицата стават пълноправни членове на Сдружението.